Skip to content
picture_as_pdf

Fast Facts: Gout (Hmong)

Mob ko taw vwm yog dabtsi? Mob ko taw vwm yog ib hom mob pob qij txha uas cia li mob tam sim ntawd, mob heev thiab o tej yas tes yas taw uas tej zaum yuav liab thiab kub lug.